Aktuálně působící kněží ve farnosti Stodůlky

 

Radek Tichý (farářem od r. 2016)

"Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá: co jiného než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem." (Mi 6,8)
Konvertita, pokřtěn v 15 letech. Vystudoval sociologii a živil se zkoumáním, jak přimět více lidí nakupovat v TESCu. Během přípravy na kněžství studoval v Římě a mimo jiné vykonával službu pomocného ceremonáře papežů Benedikta XVI. a Františka. Kromě práce ve Stodůlkách vyučuje na teologické fakultě a rediguje webový portál Liturgie.cz.

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

ÚT - 8:00 a 9:00 - kostel sv. Prokopa
PÁ - 7:07 - kostel sv. Prokopa

Jiří Zeman (kaplanem od r. 2016)

"Neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: „Nestrachuj se! Já ti pomohu!" (Iz 41,13)
 
Rodák z pražského Barrandova, dlouholetý skaut, odkud pochází jeho přezdívka Skřítek. Po střední škole vstoupil do semináře a vystudoval Katolickou teologickou fakultu v Praze. Dvouletou praxi v pastoraci vykonával nejprve jako pastorační asistent a posléze jako jáhen v Roudnici nad Labem. 

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

ST - 17:30 a 18:30 - kostel sv. Prokopa
PÁ - 17:15 a 18:30 - kostel sv. Jakuba St.
SO - 17:30 - kostel sv. Jakuba St.

 

Jakub Jírovec (kaplanem od r. 2015)

 

"Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všechno zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě." 1 Sol 5,16-22

Narodil se v Novém Jičíně, ale vyrůstal v Praze. Vystudoval žurnalistiku a politologii. Během vysokoškolských studií konvertoval a přijal křest. Ve farnosti Stodůlky vykonával kdysi dva roky náhradní vojenské služby. Vstoupil do Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě a vystudoval teologii ve Vídni. Kromě Stodůlek je ustanoven ještě ve farnosti Praha-Zlíchov a věnuje se doktorskému studiu církevních dějin.

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

PO -  17:30 - kostel sv. Prokopa

Václav Dvořák

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Mt 18,20

Tak jako již mnoho let i nadále v naší farnosti vypomáhá podle svých možností a podle aktuálních potřeb.

Kromě naší farnosti vypomáhá v mnoha dalších farnostech Prahy a Středních Čech.

Svátost smíření a rozhovor s knězem:

Každou poslední středu v měsíci - 17:30 - 19:30 - kostel
sv. Prokopa

Každý první pátek v měsíci - 17:30 - 19:30 - kostel sv. Jakuba